fotografiegrafikawebdesignfotograf referencekontakt

© Copyright & web designed by Šárka Janečková

 

SLOVNÍK POJMŮ

Co to je fotografie?
Je to slovo pocházející z řečtiny a je složeno ze slov dvou. Prvním slovem je „photos“ (světlo) a druhým slovem je „graphis“ (štětec, psací hrot), což dohromady dává „kreslení světlem“, nebo „zprostředkování pomocí obrysů“ anebo zkrátka „kreslení“.
Je to zobrazování subjektů-objektů (osob, předmětů apod.) působením světla na fotograficky citlivou vrstvu, nebo také hotový fotografický snímek.
Fotografie je proces získávání a uchování obrazu pomocí tzv. reakce na světlo, a je zároveň i výsledkem tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla, jak jej odrážejí objekty, na světlocitlivé „médium“ za použití časově omezené expozice. Proces je uskutečněn fotoaparáty (mechanické, chemické nebo digitální přístroje).
Jako předchůdce fotografií byla „camera obscura“ (tzn. temná komora).
V roce 1725 byla objevena citlivost sloučeniny stříbra na světlo. Možnost ustálení obrazu ale nebyla známa.

Daguerrotypie jako první poskytla prakticky použitelné snímky. Dnes ve fotografických přístrojích zachycuje světlo objektiv. Toto světlo je vysílané a odražené fotografovaným předmětem. Obraz se potom promítne na fotograficky citlivou vrstvu. Vytváří se tím neviditelný (tj. latentní) obraz, který se po vyvolání stává viditelným a poté stabilním (negativní obraz). Obdobný proces nám zajistí z negativního obrazu obraz pozitivní (má přirozené odstíny šedi). Inverzní fotografické materiály získají pozitivní obraz dokonce zkrácenou cestou.
Senzitometrie se zabývá vlastnostmi fotograficky citlivých vrstev, běžnými pochody (zobrazení předmětů či osob), fyzikou a chemií. Kromě fotografií amatérských nebo uměleckých má fotografie širší uplatnění. Např. v dokumentacích (fotokopie knih či dokumentů), v mnoha vědních oborech (astronomie, mapování, sledování extrémně rychlých rozličných procesů), ve sdělování informací (aktuality, události, sport atd.) nebo kriminalistice. Zároveň je fotografie i základem kinematografie.

DRUHY FOTOGRAFIÍ

Crayonova fotografie
Čti „krejo“. Zrněný půltónový obraz, tištěný pomocí litografie či knihtiskem, jehož tisková deska je zhotovena fotolitografickým přetiskem papíru s chromoželatinovou vrstvou, která je promíšena jemným neprůsvitným práškem (dřevěné uhlí).

Kilometrová fotografie
Rotační fotografie, strojová výroba fotografických otisků za velkého množství.
Složení stroje:
1. zařízení, kterým se vyrábí papírový pás s fotografickou vrstvou citlivou
2. ze zařízení, kterým citlivý papír automaticky se osvětluje skrze negativ
3. zařízení, které provádí vyvolávání a fixování fotografických obrazů. Strojem takovým lze denně vyrobit fotografické snímky vyplňující pas 1.000m čili 1km dlouhý, odtud jméno (Kilometrová fotografie). Původem z Ameriky

3D fotografie
(stereo fotografie) umožňuje spatřit fotografovanou scénu nikoli plošně, ale v celé její hloubce. Požívána je řada různých metod, jak toho dosáhnout např. stereoskopie.

Balistická fotografie
Má získat jeden obraz letící střely, její účinek na prostředí a překážky nebo obraz zvuku.

Makrofotografie >>
Je fotografování detailů s měřítkem zobrazení přibližně od 1:2 až do měřítka 30:1. Jako měřítko zobrazení se označuje poměr velikosti předmětu a jeho obrazu na filmu nebo snímači. Například když snímek 2cm velkého brouka bude mít při měřítku 1:2 na snímači či filmu rozměr 1 cm. Tzv. pravé makroobjektivy dovolují dosahovat měřítka 1:1, takže velikost onoho předmětu na snímači či filmu odpovídá jeho skutečné velikosti. Obraz zmíněného brouka poté bude mít 2cm, a u fotoaparátů se snímačem velikosti APS-C potom zabere celý snímek. Při měřítku větším než 1:30 hovoříme o mikrofotografii.

 

Fotoportréty / FOTOBOOK
Akty
Fotografie dětí
Fotografie měst
Makrofotografie
Fotografie květin
Fotografie krajiny
Fotografie zvířat
Volná tvorba
ART GALLERY

Reference
Fotograf

SLOVNÍK POJMŮ
ZAJÍMAVOSTI


ODKAZY: